Home Một vài hình ảnh lễ vu lan tại Chùa Thắng Phúc z1492001598836_6a9af6c0e851bdf3a550a67dddf61e61

z1492001598836_6a9af6c0e851bdf3a550a67dddf61e61

z1492000830710_bef16e6be06c60f94583d603ec2ade1d
z1492002299841_92384272c4780dae1a013b14b25caef2

Bài Xem Nhiều