Tết cổ truyền con cháu sơn môn tổ đình về khánh tuế 2 thượng tọa

0
456

Tết cổ truyền con cháu sơn môn tổ đình về khánh tuế 2 thượng tọa tại chùa Thắng Phúc