Tết cổ truyền con cháu sơn môn tổ đình về khánh tuế 2 thượng tọa

0
181

Tết cổ truyền con cháu sơn môn tổ đình về khánh tuế 2 thượng tọa tại chùa Thắng Phúc